By uzyskać ubezpieczenie niezbędna jest umowa

Członkowie zarządu na przykład korporacji z ograniczoną odpowiedzialnością czy korporacji akcyjnej, którzy pełnią swoją funkcję jedynie na bazie powołania, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

O powołaniu do zarządu korporacji nie decyduje nawiązanie z członkiem zarządu stosunku pracy czy zawarcie z nim umowy cywilnoprawnej, czyli na przykład umowy-zlecenie czy umowy o administrowanie (tzw. kontraktu menedżerskiego). Powołanie prowadzi do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia procedur członka zarządu. Dopiero następstwem nawiązania wspomnianego stosunku organizacyjnego może być ewentualnie nawiązanie z nim na przykład umowy o pracę.

Wyłącznie powołanie
Co do zasady, członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą. Na przykład w korporacji podejmuje ją rada nadzorcza, a w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy. Statut korporacji może jednakże przewidywać inne reguły powoływania członków zarządu na przykład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – przez radę nadzorczą, a w spółce akcyjnej – przez walne zgromadzenie. Umowa o pracę, umowa-zlecenie czy kontrakt menedżerski z członkiem zarządu mogą być jedynie następstwem wspomnianego powołania. Nie musi się to natomiast wiązać z zawarciem z powołaną osobą ponadto na przykład umowy o pracę czy umowy-zlecenia. Skutkiem tego może być brak podpisania z nią jakiejkolwiek z wyżej wymienionych umów.

Dobrowolne ubezpieczenie
O ile z członkiem zarządu nie podpisano żadnej z umów nakazujących posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (na przykład umowa o pracę albo umowa-zlecenie) – to nie podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku jeżeli wspomniany członek zarządu nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z jakiegokolwiek tytułu (na przykład jako rencista czy pracownik zatrudniony poprzez inny podmiot niż spółka, w której jest członkiem zarządu), jak również nie spełnia warunków do zgłoszenia do ubezpieczenia jako członek rodziny chłopcy i dziewczęta opłacającej składkę zdrowotną (na przykład jako małżonek chłopcy i dziewczęta będącej pracownikiem) – to może jedynie skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu konieczne jest jednakże zawarcie umowy z NFZ.

Prościej z umową
Warunkiem ubiegania się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zamieszkiwanie przez członka zarządu w Polsce i spełnianie przez niego innych określonych przepisami wymagań na przykład w zakresie obywatelstwa czy posiadania określonego dokumentu stanowiącego bazę pobytu cudzoziemca w Polsce.

O ile natomiast z członkiem zarządu została podpisana na przykład umowa o pracę albo umowa-zlecenie, to podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu stosownie jako pracownik albo zleceniobiorca. Z kolei gdyby członek zarządu nie wykonywał własnej procedur na bazie umowy o pracę czy umowy-zlecenia, a podczas zasiadania w zarządzie zawarłby na przykład umowę o pracę z innym podmiotem albo uzyskałby prawo do emerytury – to podlegałby obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu odpowiednio jako pracownik (innego podmiotu niż jego spółka) lub jako emeryt.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz